3. konference Naše příroda 2017: Příroda ve městě

8 3. konference Naše příroda 2017: Příroda ve městě ????Abstrakta PŘÍRODA VE MĚSTĚ II. Stabilizace populace páchníka hnědého v EVL Vlašimská Blanice Ing. Karel Kříž (ČSOP Vlašim) EVL Vlašimská Blanice, resp. její část chráněná z důvodu výskytu páchníka hnědého, je celá na místě zámeckého parku Vlašim. Romantický park anglického stylu je protkán mozaikou luk, hájů a lesních porostů. Po celé ploše se nepravidelně, jednotlivě nebo ve skupinách, vyskytují staré stromy cca 150-400 let, které jsou základním sta‑ vebním kamenem samotné EVL. Právě v těchto stromech žije široké spektrum saproxylobiontů v čele s vlajkovým druhem páchníkem hnědým. Stromů, které svým stářím vyhovují druhům vázaným na dutiny, se ale v zámeckém parku v současné době vyskytuje méně jak 500. Za posledních 20 let došlo vlivem odumření či abio‑ tických podmínek k zániku více jak 100 vhodných stromů. Navíc se zde prakticky vůbec nevyskytují solitéry střední generace staré cca 80–120 let. Za zhruba 50 let tady podle předpokladů zůstane stát pouze několik málo vhodných stromů, ma‑ ximálně pár desítek, což je méně než desetina současného počtu. Naproti tomu v okolí zámec‑ kého parku, mimo EVL, se v alejích či lesních po‑ rostech vyskytuje několik set stromů, které jsou nebo velmi brzy budou vhodným biotopem pro páchníka a ostatní dutinové druhy. Jediným ře‑ šením proto je pokusit se vhodné stromy udržet co nejdéle na stanovišti než dorostou dnes mladí jedinci a zajistit vhodný biotop pro páchníka i mimo EVL v místech, kde se již dnes vyskytu‑ je, a tato místa mezi sebou propojit tak, aby se z nich stal jeden funkční celek. Během pěti let se zde provedou následující opatření: odstranění 15,7 ha náletů (především v těsné blízkosti cílových stromů a v místech výsadeb), ošetření a stabilizace 1148 stromů, výsadba 5195 stromů (převážně dub). Vybraná místa, o celkové ploše 7,7 ha v zámeckém parku a některých alejích, budou navíc 2x ročně ko‑ sena, aby byla nastartována pravidelná údržba, která by měla probíhat i po skončení projektu. Ovocný sad – opomíjený biotop Ing. Jiří Rom (Odbor ochrany prostředí, Magistrát hlavního města Prahy) Historicky tvořila značnou část naší krajiny lesostep, na niž byla vázána široká paleta rost‑ linných či živočišných druhů. V dnešní době jde o naprosto chybějící biotop. S ústupem lesoste‑ pi ustoupily i jednotlivé druhy, které ji obývaly. Jedním z náhradních biotopů je nepochybně ovocný sad. Škoda nevyužít jeho potenciálu, ať už se nachází v obcích, nebo ve volné krajině.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=